Zákony z oblasti správy domov , bytov a nebytových priestorov.

Zákon 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

 

Predstavenstvo SBD Bratislava II sa zaoberalo VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 zo dňa 8. novembra 2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. mesta SR Bratislavy a poplatkami za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu v zmysle VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2002 a dočisťvaním kontajnerových stanovíšť. Podnet na protiprávnosť citovaných VZN postúpilo SBD Bratislava II cestou Generálnej prokuratúry SR na Ústavný súd SR. Tento Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 86/2003 z 30. januára 2003 rozhodol, že niektoré ustanovenia VZN sú v rozpore s Ústavou SR a niektorými zákonmi SR. Na základe tohto nálezu Ústavného súdu SR stratilo VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 v znení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2002 stratilo dňom 13.3.2003 účinnosť. Tým odpadá povinnosť správcovi t.j. družstvu, dočisťovať kontajnerové stanovištia, čím sa ušetrí vlastníkom bytov resp. nájomcom cca 1,5 mil. Sk za rok.

 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 zo dňa 8. novembra 2001
Systém zberu podľa zložiek komunálneho odpadu (Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy)
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 86/2003 z 30. januára 2003